en

Analizy statystyczne

Oferujemy Państwu:
 • zakodowanie zebranych danych (przygotowanie bazy do analiz statystycznych)
 • przygotowanie bazy danych (uporządkowanie, wykrycie błędów i nieścisłości w zebranym materiale)
 • przeprowadzenie analiz statystycznych:
  • statystyka opisowa - rozkłady zmiennych, częstości występowania, wartości średnie, odchylenia standardowe, itp.
  • statystyki podstawowe - macierze korelacji, test chi-kwadrat, porównywanie w grupach, regresja prosta, itp.
  • statystyki zaawansowane - modele regresji (GLM), modele ANOVA/MANOVA, analizy przeżycia, itp.
 • opracowanie wyników:
  • interpretacja i opis tekstowy
  • przygotowanie tabel oraz wykresów
 • multimedialna prezentacja danych (prezentacja w programie MS Power Point, prezentacja on-line, prezentacja flash)